Prawnik radzi

Odprawa pośmiertna

Pół roku temu zmarł mój mąż. Był zatrudniony na pełny etat u swojego pracodawcy. Czy to prawda, że mogę otrzymać od pracodawcy jakąś odprawę po śmierci męża?
Janina W.Kodeks pracy przewiduje, iż w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Jeżeli więc spełniona została jedna z powyższych przesłanek, to przysługuje Pani roszczenie o wypłatę takiej odprawy. Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi: jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat, sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Do okresu zatrudnienia pracownika wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła poprzez przejęcie zakładu pracy, a także, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi oraz innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli jednak byłaby Pani jedyną osobą uprawnioną do odprawy pośmiertnej po mężu, to przysługiwać będzie Pani połowa wartości obliczonej na podstawie okresu zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę na to, iż pracodawca, który ubezpieczył pracownika na życie, zwolniony jest z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej. Gdyby jednak odszkodowanie było niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami. Aby uzyskać odprawę, należy złożyć do pracodawcy wniosek o jego wypłatę. Jeżeli pracodawca odmówi wypłaty należnej kwoty, swoich roszczeń może Pani dochodzić na drodze sądowej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.98.21.94), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.64.16.93).Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
4478