Prawnik radzi

Rozdzielność majątkowa małżonków

Coraz popularniejszym małżeńskim ustrojem majątkowym staje się w ostatnim czasie rozdzielność majątkowa.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, samoczynnie, z mocy ustawy, powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe, nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej, przez oboje małżonków bądź przez jednego z nich, zaś przedmioty majątkowe nabyte w ów sposób, stanowią majątek wspólny małżonków.

Niemniej jednak małżonkowie mają prawo w drodze umowy majątkowej nie tylko wyłączyć wspólność majątkową, co postaram się przybliżyć Państwu w niniejszym artykule, ale także ową wspólność ograniczyć bądź rozszerzyć. Rozszerzona lub ograniczona wspólność ma zastosowanie w sytuacji, kiedy istnieje chęć utrzymania dotychczasowego wspólnego majątku, jednakże w jego skład będą wchodzić inne przedmioty majątkowe niż z reguły. Natomiast, jeżeli małżonkowie chcą znieść wspólność majątku, mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę majątkową, przez którą wyłączony zostaje ustrój wspólności majątkowej, a powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Intercyza może zostać zawarta zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w czasie jego trwania, zaś dla swej ważności, musi być ona sporządzona przed notariuszem, w formie aktu notarialnego oraz zgodnie poświadczona podpisami obojga małżonków.

Co ważne, jeżeli rozdzielność majątkowa została ustanowiona przed zawarciem małżeństwa, każdy z małżonków zachowuje własny majątek, nabyty zarówno przed ślubem, jak i po zawarciu związku małżeńskiego. Kiedy zaś intercyza zostaje zawarta w trakcie trwania małżeństwa, w miejsce ustawowej wspólności wstępuje rozdzielność majątkowa, czego konsekwencję stanowi fakt zachowania przez każdego z małżonków składników majątku, jakie przypadły mu w drodze podziału majątku wspólnego, a także wszelkie przedmioty nabywane od momentu ustanowienia rozdzielności. Tym samym z chwilą wyłączenia wspólności majątkowej, powstaje rozdzielność majątkowa, czyli odrębne majątki małżonków. Od tej chwili każdy z małżonków ma prawo do swobodnego zarządzania oraz rozporządzania całym swoim majątkiem. Podpisanie intercyzy szczególnie wskazane jest w sytuacji, kiedy oboje małżonkowie pozostają aktywni zawodowo, a ponadto każde z nich, jeszcze przed ślubem posiadało własny majątek.

Podstawa prawna: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U. 64.9.59): art. 31, art. 47, art. 51, art. 51[1].


Anna Kiczor
prawnik
Kancelaria Doradztwa Prawnego "Leximus"
4527