Prawnik radzi

Co zrobić, aby zmienić nazwisko?

Jest to pytanie, które coraz częściej pada ze strony Klientów Kancelarii. Czy każdy może dokonać takiej zmiany? Na te i inne pytania udzielę dziś odpowiedzi.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, nie każdy może zmienić nazwisko. Ograniczenia w tej kwestii wprowadza ustawa, która stanowi, iż pełnoletni obywatel polski ma możliwość zmiany nazwiska tylko wtedy, gdy umotywowane jest to ważnymi względami. Za okoliczność uzasadniającą żądanie zmiany nazwiska uznano w szczególności przypadek, gdy ktoś nosi nazwisko o niepolskim brzmieniu, posiadające formę imienia, ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka. Dotyczy to również sytuacji, w której wnioskodawca chce zmienić dotychczasowe nazwisko na nazwisko, którego od wielu lat używa. Aby dokonać takiej zmiany, należy złożyć stosowny wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - do kierownika urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego. Żądanie zmiany nazwiska zostanie uwzględnione, jeżeli wnioskodawca należycie je uzasadni, to znaczy poda ważną, z punktu widzenia jego oraz organu, przyczynę dokonania takiej zmiany. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż nie można żądać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem. Do opłaconego odpowiednio wniosku o zmianę nazwiska, należy dołączyć dokumenty, których rodzaj uzależniony jest m.in. od stanu cywilnego wnioskodawcy. Należy pamiętać, iż zmiana nazwiska obojga rodziców, pociąga za sobą zmianę nazwiska małoletnich dzieci, z zastrzeżeniem jednak, iż w przypadku dziecka, które ukończyło lat 14, do zmiany wymagana jest jego zgoda.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. 63.59.328 ze zm.) Art. 2. 1. Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. 2. Ważne względy zachodzą w szczególności, gdy wnioskodawca: 1) nosi nazwisko: a) ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, b) o brzmieniu niepolskim, c) posiadające formę imienia; 2) pragnie zmienić swoje nazwisko na nazwisko, którego używa, lub powraca do nazwiska, które zostało zmienione. Art. 5. 1. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci.


Kancelaria Doradztwa
Prawnego "Leximus"


4442