Prawnik radzi

Budowa domu na granicy działki

Właśnie rozpocząłem budowę domu. Dostałem pozwolenie na wznoszenie budynku na granicy działki. Sąsiad wcześniej zezwolił na wejście na jego teren w celu postawienia jednej ze ścian. Popadłem z nim jednak w konflikt i obawiam się, że może zabronić mi wstępu na jego działkę, aby ocieplić i otynkować tę ścianę. Czy sąsiad może uniemożliwić mi prowadzenie prac?

Kwestię uzgodnienia sposobu przeprowadzenia takich prac regulują przepisy prawa budowlanego. Stanowi on o tym, iż jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Może się jednak zdarzyć, że sąsiad z jakichś względów nie będzie zainteresowany dojściem do porozumienia w tej kwestii. W razie nieuzgodnienia powyższych warunków, właściwy organ (m.in. starosta) - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. Należy jednak pamiętać o tym, że inwestor, po zakończeniu robót, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
3731