Prawnik radzi

Odśnieżanie chodników

Codziennie idąc do pracy "przedzieram się" przez nieodśnieżony chodnik, leżący przy budowie. Kto ma obowiązek odśnieżania chodników? Ciągle mówi się, o tym, że powinien to robić właściciel nieruchomości. Czy zawsze jednak tak jest? Czy są jakieś wyjątki?
Piotr B.


Obowiązek odśnieżania chodników unormowany został w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej brzmieniem, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wyjątek stanowią chodniki, na których jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, których właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać. Wskazać należy, iż ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu nieruchomości, rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby, posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków oraz z torowisk pojazdów szynowych, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej, więc właściciel nieruchomości nie musi ich odśnieżać. Za nieodśnieżenie chodnika, osoba do tego zobowiązana może zapłacić wysoką karę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2005.236.2008).Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
3826