Prawnik radzi

"Becikowe"

Jestem w ciąży. Termin porodu wyznaczony mam na 20 grudnia. Wiem, że po urodzeniu dziecka można otrzymać "becikowe". Czy trzeba składać jakiś wniosek, czy pieniądze powinny być mi przyznane "z urzędu"? Czy trzeba spełniać, jakieś szczególne warunki, aby otrzymać becikowe, np. niskie dochody itp.?
Marta K.


Rzeczywiście, ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje, iż z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko (tzw. becikowe). Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony. "Becikowe" przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Ostatni warunek wzbudzał jednak liczne kontrowersje, dlatego też wprowadzone zostały zmiany, które zakładają, iż do 31 grudnia 2011 roku, "becikowe" przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną. Konkludując: aby otrzymać tzw. becikowe, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, dołączając do niego kopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie, skrócony akt urodzenia dziecka, oświadczenie, że drugi z rodziców nie otrzymał "becikowego" oraz zaświadczenie, o którym mowa powyżej.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255), Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301)Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
4348