Prawnik radzi

Częściowe cofnięcie pozwu

Złożyłem do sądu pozew o zapłatę 60 000 zł przeciwko mojemu dłużnikowi w postępowaniu upominawczym. Sprawa nie została najprawdopodobniej jeszcze rozstrzygnięta przez sąd (nie dostałem na ten temat żadnej informacji). Dłużnik kilka dni temu zapłacił ok. 1/3 należności. Czy mogę w tej sytuacji skorygować pozew? Czy sąd może nie zezwolić na korektę?
Mariusz P.


Oczywiście częściowe cofnięcie pozwu jest możliwe. Po pierwsze jednak powinien Pan ustalić sygnaturę sprawy, jaka została nadana przez sąd. Po uzyskaniu tej informacji należy złożyć do sądu pismo, w którym wskaże Pan, do jakiej kwoty ogranicza Pan roszczenie. Zgodnie z art. 203 kodeksu postępowania cywilnego, pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia - aż do wydania wyroku. Co prawda sąd może uznać za niedopuszczalne ograniczenie roszczenia, ale tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynność ta jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Należy mieć na względzie również to, że nawet po wydaniu nakazu zapłaty, można cofnąć pozew (również częściowo). Co prawda zgodnie z art. 332 kpc, sąd jest związany wydanym wyrokiem od chwili jego ogłoszenia, jednakże w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku i przed jego zaskarżeniem z jednoczesnym zrzeczeniem się dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego - również bez takiego zrzeczenia się, sąd pierwszej instancji uchyli swój wyrok i postępowanie w sprawie umorzy. Oczywiście jeżeli cofnięcie takie zostanie uznane za dopuszczalne. W Pana wypadku, nastąpiłoby umorzenie tylko części postępowania, a w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296).

Podstawa prawna: Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93).Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus
4058